ਕੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਰ
ਚੁੰਨੀ ਨਾਲ ਪੂੰਝੇ ਅਥਰੂ
ਬਰੂਹਾਂ ਚ ਖੜੀ

ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ