ਗਾਰਡਨ ਪਾਰਟੀ
ਸੂਰਜ ਛੁਪਣ ਬਾਦ ਆਏ
ਮੱਛਰ ਤੇ ਜੁਗਨੂੰ

ਗੁਰਮੀਤ ਸੰਧੂ