ਸਿਖਰ ਦੁਪਿਹਰਾ –
ਵਾਵਰੋਲਾ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖ 
ਡੈਂਬਰਿਆ ਬਾਲ

ਪ੍ਰੀਤ ਰੰਧਾਵਾ