ਦਿਓਰ ਦਾ ਵਿਆਹ
ਥਿੜਕ ਰਿਹਾ ਗਿਧੇ ਵਿਚ
ਭਾਬੀ ਦਾ ਪੈਰ

ਗੁਰਮੀਤ ਸੰਧੂ