ਬੱਦਲ ਚਾਲ-
ਬੋਟ ਪੰਛੀ- ਪਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠ
ਸੁੱਕੇ ਪੱਤੀਂ ਰੁੱਖ

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ