ਕੰਨ ‘ਚ ਬੋਲੇ ਬੀਂਡਾ 
ਹਿਸਾਬ ਵਾਲੇ ਮਾਸਟਰ ਦਾ 
ਬੇ-ਹਿਸਾਬਾ ਹੱਥ

ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਾਰਵੇ