ਤ੍ਰੇਲੀ ਘਾਹ
ਸੱਜ਼ਰੀਆਂ ਪੈੜਾਂ
ਆਦਮੀ ਅੱਗੇ ਕੁੱਤਾ

ਹਰਕੀ ਵਿਰਕ