ਨਰਮੇ ਦੇ ਫੁੱਟ /ਖੇਤ 
ਨਰਮ ਪੋਟੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭੀ 
ਸਿੱਕਰੀ ਦੀ ਨੋਕ

ਦੀਪੀ ਸੈਰ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ