ਨਿੰਮ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਨਿਮੋਲੀਆਂ 
ਵਿਹੜੇ ਬੈਠਾ 
ਚੂਪੇ ਅੰਬ

ਤੇਜਿੰਦਰ ਸੋਹੀ