ਕਲ ਸੀ ਸੁੱਕਾ
ਅੱਜ ਭਰ ਵਗਦਾ
ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲ਼ਾ

ਦਲਵੀਰ ਗਿੱਲ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ