ਮੱਧਮ ਲੋਅ – 
ਗੂੜੇ ਰੰਗਾ ਵਾਲੀ ਦਰੀ 
ਦਾਗ ਲਕੋਵੇ

ਰਘਬੀਰ ਦੇਵਗਨ