ਬੈਠੀ ਚੀਰੇ ਸਾਗ
ਅਚਾਨਕ ਖੜਕਿਆ ਦਰਵਾਜਾ 
ਚੀਰੇ ਵਾਲਾ ਆਇਆ

ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਾਰਵੇ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ