ਆਈਆਂ ਤੀਆਂ 
ਦੇਵੇ ਹੁਲਾਰਾ ਸੁੰਨੀ ਪੀਂਘ ਨੂੰ 
ਦੂਰ ਵੱਸਣ ਧੀਆਂ

ਸੰਜੇ ਸਨਨ