ਤਬਲੇ ਦੀ ਥਾਪ 
ਖੜਕ ਖੜਕ 
ਤਿਤਲੀਆਂ ਉਡੀਆਂ ਫੁੱਲ ਤੋਂ

ਸਿਧਾਰਥ ਆਰਟਿਸਟ