ਜੰਗਲੀ ਰਾਹ 
ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੇ ਧੂਹ ਲਿਆ ਰਾਹੀ ਦਾ 
ਅੰਬਾਂ ਵਾਲਾ ਝੋਲਾ

ਚਰਨ ਗਿੱਲ