ਟਿਕੀ ਰਾਤ –
ਨਹਿਰੋਂ ਪਾਰ ਸੁਣੇ 
ਜੋਗੀ ਦਾ ਇਕ ਤਾਰਾ

ਪ੍ਰੀਤ ਰੰਧਾਵਾ