ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ 
ਪੱਤਿਆਂ ਓਹਲੇ ਚਮਕੇ 
ਜੁਗਨੂੰਆ ਦੀ ਡਾਰ

ਪ੍ਰੀਤ ਰੰਧਾਵਾ