ਸ਼ਹੀਦੀ ਖੂਹ 
ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਗੂਂਜੀ
ਮੇਰੀ ਚੀਖ

ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲ