ਪਹਿਲੀ ਓੁਡਾਰੀ
ਚੁੰਝ ਨਾਲ ਸਵਾਰੇ
ਬੋਟ ਦੇ ਖੰਭ

ਲਵਤਾਰ ਸਿੰਘ