ਸਰਘੀ ਵੇਲਾ
ਅਧਰਿੜਕੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ
ਚਿੜੀਆਂ ਚਹਿਕਣ ਮੇਰੇ ਵਹਿੜੇ

ਦਲਵੀਰ ਗਿੱਲ