ਮਾਇਕਰੋ ਓਵਨ
ਦਾਣੇ ਬਣ ‘ਗੇ ਖਿੱਲਾਂ 
ਖਿੜ ਖਿੜ ਹੱਸੇ ਬੱਚਾ

ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਾਰਵੇ