ਕਰੇ ਰੌਣੀ
ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਚ ਵਹਿ ਗਿਆ
ਕੀੜੀਆ ਦਾ ਭੌਣ

ਤੇਜੀ ਬੇਨੀਪਾਲ