ਟੱਲ ਖੜਕਦਿਆਂ
ਗੁੰਬਦ ਤੋਂ ਉਡਿਆ ਕਬੂਤਰ-
ਆਰਤੀ ਵੇਲਾ

ਦੀਪੀ ਸੈਰ