ਪਹਿਲੀ ਲਾਂਵ-
ਜੋੜੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦਾ
ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ਰ

ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ