ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ
ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੰਨੀ ਪਵੇ
ਕੋਇਲ ਦੀ ਕੂ ਕੂ ਵੀ

ਤੇਜੀ ਬੇਨੀਪਾਲ