ਸਾਓੁਣ ਮਹੀਨਾਂ
ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਨਾਲ ਓੁਡਣ
ਚਿੱਟੇ ਬਗਲੇ

ਲਵਤਾਰ ਸਿੰਘ