ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ-
ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨਾਲ
ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾ ਰਹੇ

ਸਹਿਜਪ੍ਰੀਤ ਮਾਂਗਟ