ਧੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼
ਦੇਵੇ ਹੁਲਾਰਾ ਸੁੰਨੀ ਪੀਂਘ ਨੂੰ 
ਨਾਲੇ ਪੂੰਝੇ ਹੰਝੂ

ਸੰਜੇ ਸਨਨ