ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ- 
ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਦੇ 
ਦਾਣੇ ਕਿਰਨ

ਰਘਬੀਰ ਦੇਵਗਨ