ਬਲਦਾ ਸਿਵ੍ਹਾ
ਮੁੜ ਗਏ ਸਾਥੀ
ਤੋੜ ਕੇ ਡੱਕੇ

ਨਵਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ