ਚੱਲੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ 
ਲੰਘ ਗਈ ਅੱਜ ਵੀ ਐਵੇਂ 
ਕਾਲੀ ਘਟਾ

ਚਰਨ ਗਿੱਲ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ