ਗੂੰਗੇ-ਬੋਲਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ–
ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ‘ਗੱਲਾਂ’ ਕਰਦੇ 
ਹੱਸ ਰਹੇ ਦੋ ਬੱਚੇ

ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਾਰਵੇ