ਗਾਵੇ ਛੱਲਾ
ਜੀਰੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਦਾ
ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ

ਤੇਜੀ ਬੇਨੀਪਾਲ