ਸਾਉਣ ਹਰਿਆਏ ਰੁੱਖ
ਸੁਬ੍ਹਾ ਦਾ ਸੂਰਜ ਬਣਿਆ 
ਕਲਸ ਦੀ ਟੀਸੀ

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾ