ਰੁਕਿਆ ਮੀਂਹ 
ਛੰਡ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਖੰਭ 
ਗਿੱਲਾ ਕਬੂਤਰ

ਮਨਦੀਪ ਮਾਨ