ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋ
ਗੁਲਾਬੀ ਖਤ ਤੇ ਚਮਕੇ
ਲਾਲ ਅੱਖਰ

ਹਰਿੰਦਰ ਅਨਜਾਣ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ