ਤ੍ਰੇਲਿਆ ਮੱਥਾ –
ਬੰਦ ਹਵਾ ਵਿਚ 
ਪੱਖੀ ਘੁੰਗਰੂਆਂ ਵਾਲੀ

ਤੇਜਿੰਦਰ ਸੋਹੀ