ਮੰਡੀਰਾਂ ਦੀ ਢਾਣੀ
ਸੱਥ ‘ਚ ਕਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ
ਡੰਗਰ ਚਾਰਦੇ ਹਾਣੀ

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ