ਲੰਘਿਆ ਹਾੜ
ਬਿਨਾ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਹੀ
ਸਿੱਲਾ ਲੱਗੇ ਚੜਿਆ ਸੌਣ

ਲਵਤਾਰ ਸਿੰਘ