ਪੱਛਮੀ ਦੋਸਤ ਦੀ ਦਿੱਤੀ 
ਵਿੰਡਚਾਈਮ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਟੁਣਕਾਰ 
ਤੇਜ਼ ਪੁਰੇ ਦੀ ‘ਵਾ 

strong easterly wind
continuous tinkle of wind chimes
gifted by a western friend

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾ