ਹਸਪਤਾਲ–
ਚਿੱਟੀ ਵਰਦੀ ‘ਚ ਡਾਕਟਰ
ਤੇ ਕਨਟੀਨ ਵਾਲਾ

ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਾਰਵੇ