ਵੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾ ਕਰ
ਨੰਨਾ ਹੱਸਦਾ

ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਮਣ