ਵਿਧਵਾ
ਚੂੜੀਆ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੋਕਾ ਸੁਣ
ਭੇੜਿਆ ਬੂਹਾ

ਤੇਜੀ ਬੇਨੀਪਾਲ