ਬੁੱਝ ਗਈ ਮੋਮਬੱਤੀ
ਫੁਲਕਾਰੀ ਵਾਲੀ
ਪੱਲਾ ਸੁਆਰਿਆ

ਹਰਵਿੰਦਰ ਤਤਲਾ