ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ 
ਸਿਰ ਢਕ ਕੇ ਚੜਾਇਆ 
ਕਾਲੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ

ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ