ਸਿੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
ਦੋਵਾ ਪੜਿਆ ਅੱਪਣਾ ਨਾਂ
ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ

ਲਵਤਾਰ ਸਿੰਘ