ਏਕਮ ਦਾ ਚੰਦ
ਹੋਇਆ ਚਿਹਰਾ ਉਦਾਸ
ਜੰਗ ਚ ਮਾਹੀ

ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਛੀ