ਰਿਝ ਰਹੀ 
ਲੌਢੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਚਾਅ –
ਚੌਂਕੇ ‘ਚ ਚੁਗਲੀਆਂ

ਰੋਜ਼ੀ ਮਾਨ