ਟਿਕੀ ਰਾਤ-
ਮੇਰੇ ਸਰਿਹਾਣੇ ਤੇ 
ਭੋਰਾ ਕੁ ਚਾਣਨ

ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ