ਤ੍ਰੇਲਾਂ ਰੁੱਖ
ਹਿਲਾਵੇ ਬੱਚਾ
ਭਿੱਜੇ ਕੱਪੜੇ

ਤੇਜੀ ਬੇਨੀਪਾਲ